Хувилбар 1

Веб сервисийн жагсаалт

ДАН системээр дамжуулан дараах ХУР системийн сервисүүдийг дуудах боломжтой.

Иргэний мэдээлэл - https://xyp.gov.mn/citizen-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр

Тодорхойлолт

Дараах нэвтрэлтийн төрөлд дуудагдана.

WS100101_getCitizenIDCardInfo

Иргэний үнэмлэхний мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100102_getCitizenBirthInfo

Иргэний төрсний гэрчилгээний мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100103_getCitizenAddressInfo

Иргэний хаягийн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100104_getCitizenMarriageInfo

Иргэн гэрлэлтийн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100105_getCitizenMarriageDivorceInfo

Иргэн гэрлэлт цуцалсан тухай мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100106_authorizeCitizen

Иргэнийг хурууны хээгээр баталгаажуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100107_checkCitizenInfo

Иргэний мэдээлэл тулгах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100125_checkCitizenRegnum

Иргэний регистрийн дугаар үнэн эсэхийг шалгах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100128_getCitizenNoMarriegeInfo

Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

Үл хөдлөх хөрөнгө - https://xyp.gov.mn/property-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр

Тодорхойлолт

Дараах нэвтрэлтийн төрөлд дуудагдана.

WS100201_getPropertyInfo

Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100202_getPropertyList

Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт авах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

Хуулийн этгээд - https://xyp.gov.mn/legal-entity-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр

Тодорхойлолт

Дараах нэвтрэлтийн төрөлд дуудагдана.

WS100301_getLegalEntityInfo

Хуулийн этгээдийн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

Тээврийн хэрэгсэл - https://xyp.gov.mn/transport-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр

Тодорхойлолт

Дараах нэвтрэлтийн төрөлд дуудагдана.

WS100401_getVehicleInfo

Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100402_getVehicleOwnerHistoryList

Тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийн түүхчилсэн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100403_getVehiclePenaltyList

Тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100406_getCitizenVehicleList

Иргэний тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100407_getDriverLicenseInfo

Иргэний тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

Нийгмийн даатгал - https://xyp.gov.mn/insurance-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр

Тодорхойлолт

Дараах нэвтрэлтийн төрөлд дуудагдана.

WS100501_getCitizenSalaryInfo

Иргэний нийгмийн даатгалын мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг

WS100502_getCitizenPensionInquiry

Тэтгэврийн лавлагааны мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг

Татвар - https://xyp.gov.mn/tax-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр

Тодорхойлолт

Дараах нэвтрэлтийн төрөлд дуудагдана.

WS100601_getTaxPayerInfo

Татвар төлөгчийн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100609_getVehiclePaidTaxHistory

Тээврийн хэрэгслийн төлбөр төлсөн нэхэмжлэлийн түүхийг харуулах

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100610_getVehicleTaxPayableInfo

Тээврийн хэрэгслийн төлөх ёстой нэхэмжлэлийн мэдэээлэл сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100611_getVehicleInfo

Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис

Тоон гарын үсэг, SMS OTP

WS100101_getCitizenIDCardInfo

Иргэний үнэмлэхний мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100101_getCitizenIDCardInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

WS100101_getCitizenIDCardInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

aimagCityCode

Аймаг, хотын код

string

addressStreetName

Гудамжны нэр

string

addressDetial

Хаяг дэлгэрэнгүй

string

aimagCityName

Аймаг, хотын нэр

string

regnum

Регистрийн дугаар

string

civilId

Иргэний хувийн дугаар

string

firstname

Нэр

string

lastname

Овог

string

surname

Ургийн овог

string

image

Зураг

Byte []

nationality

Үндэс

string

gender

Хүйс

string

birthDate

Төрсөн өдөр

Date

birthDateAsText

Төрсөн өдөр

string

birthPlace

Төрсөн газар

string

passportIssueDate

Үнэмлэх олгосон өдөр

string

passportExpireDate

Үнэмлэх хүчинтэй хугацаа

string

passportAddress

Иргэний үнэмлэх дээрх хаяг

string

soumDistrictCode

Сум, дүүргийн код

string

soumDistrictName

Сум, дүүргийн нэр

string

bagKhorooName

Баг, хорооны нэр

string

addressTownName

Хотхоны нэр

string

addressApartmentName

Байрны нэр

string

bagKhorooCode

Баг, хорооны нэр

string

addressRegionName

Хорооллын нэр

string

WS100102_getCitizenBirthInfo

Иргэний төрсний гэрчилгээний мэдээлэл дамжуулах сервис

Note

1988 оноос хойш төрсөн иргэний мэдээлэл дамжуулах боломжтой.

WS100102_getCitizenBirthInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

WS100102_getCitizenBirthInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

father

Эцэг

CitizenBriefData

mother

Эх

CitizenBriefData

registrationDate

Бүртгэсэн огноо

string

registrationCity

Бүртгэсэн аймаг, хот

string

registrationDistrict

Бүртгэсэн сум, дүүрэг

string

registrationId

Бүртгэлийн дугаар

string

lastname

Нэр

string

firstname

Овог

string

regnum

Регистрийн дугаар

string

civilId

Иргэний хувийн дугаар

string

birthDate

Төрсөн өдөр

Date

birthDateAsText

Төрсөн өдөр

string

birthPlace

Төрсөн газар

string

gender

Хүйс

string

WS100103_getCitizenAddressInfo

Иргэний хаягийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100103_getCitizenAddressInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

WS100103_getCitizenAddressInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

soumDistrictName

Сум, дүүргийн нэр

string

addressDetial

Хаяг дэлгэрэнгүй

string

addressRegionName

Хорооллын нэр

string

aimagCityCode

Аймаг, хотын код

string

aimagCityName

Аймаг, хотын нэр

string

soumDistrictCode

Сум, дүүргийн код

string

bagKhorooName

Баг, хорооны нэр

string

addressTownName

Хотхоны нэр

string

addressApartmentName

Байрны нэр

string

fullAddress

Хаягийн мэдээлэл

string

regnum

Регистрийн дугаар

string

lastname

Овог

string

firstname

Нэр

string

surname

Ургийн овог

string

addressStreetName

Гудамжны нэр

string

bagKhorooCode

Баг, хорооны код

string

WS100104_getCitizenMarriageInfo

Иргэний гэрлэлтийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100104_getCitizenMarriageInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

WS100104_getCitizenMarriageInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

husband

Нөхөр

CitizenMarriageBriefData

wife

Эхнэр

CitizenMarriageBriefData

isMarried

Гэрлэсэн эсэх

boolean

marriedDate

Гэрлэсэн огноо

string

registeredCity

Бүртгүүлсэн аймаг, хот

string

registeredDistrict

Бүртгүүлсэн сум, дүүрэг

string

registeredDate

Бүртгүүлсэн огноо

string

WS100105_getCitizenMarriageDivorceInfo

Иргэний гэрлэлт цуцалсан тухай мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100105_getCitizenMarriageDivorceInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

WS100105_getCitizenMarriageDivorceInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

cancelCity

Цуцлуулсан аймаг, хот

string

cancelDistrict

Цуцлуулсан сум, дүүрэг

string

cancelDate

Цуцлуулсан огноо

boolean

cancelId

Цуцлуулсан дугаар

string

husband

Нөхөр

CitizenMarriageBriefData

wife

Эхнэр

string

courtCity

Батлуулсан аймаг, хот

CitizenMarriageBriefData

courtDistrict

Батлуулсан сум, дүүрэг

string

courtDate

Батлуулсан огноо

string

courtId

Батлуулсан дугаар

string

marriedDate

Гэрлэсэн огноо

string

WS100106_authorizeCitizen

Иргэнийг хурууны хээгээр баталгаажуулах сервис

WS100106_authorizeCitizen-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

WS100106_authorizeCitizen-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

result

Үр дүн

boolean

WS100107_checkCitizenInfo

Иргэний мэдээлэл тулгах сервис

WS100107_checkCitizenInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

firstName

Иргэний нэр

String

lastName

Иргэний овог

String

WS100107_checkCitizenInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

isMatched

Мэдээлэл таарч байгаа эсэх

boolean

WS100125_checkCitizenRegnum

Иргэний регистрийн дугаар үнэн эсэхийг шалгах

WS100125_checkCitizenRegnum-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

Оролтын утгууд

WS100125_checkCitizenRegnum-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

isValid

Үнэн эсэх

boolean

WS100128_getCitizenNoMarriegeInfo

Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100128_getCitizenNoMarriegeInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

Оролтын утгууд

WS100128_getCitizenNoMarriegeInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

status

Төлөв

String

firstName

Нэр

String

lastName

Эцэг/эх/-ийн нэр

String

surname

Ургийн овог

String

regnum

Иргэний регистрийн дугаар

String

WS100201_getPropertyInfo

Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100201_getPropertyInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

propertyNumber

Үл хөдлөхийн дугаар

string

WS100201_getPropertyInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

addressTownName

Хотхоны нэр

String

bagKhorooName

Баг, хорооны нэр

String

addressApartmentName

Байрны нэр

String

addressDetial

Хаяг дэлгэрэнгүй

String

address

Хаягийн мэдээлэл

String

processList

processList

List<PropertyProcessData>

propertyNumber

Үл хөдлөхийн дугаар

String

square

Хэмжээний мэдээлэл

String

intent

Зориулалт

String

registerNumber

Регистрийн дугаар

String

firstname

Нэр

String

lastname

Овог

String

forename

Ургийн овог

String

pblinstt

pblinstt

String

ofldcNo

ofldcNo

String

aimagCityCode

Аймаг, хотын код

String

aimagCityName

Аймаг, хотын нэр

String

soumDistrictCode

Сум, дүүргийн код

String

soumDistrictName

Сум, дүүргийн нэр

String

bagKhorooCode

Баг, хорооны код

String

addressRegionName

Хорооллын нэр

String

addressStreetName

Гудамжны нэр

String

WS100202_getPropertyList

Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт авах сервис

WS100202_getPropertyList-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

WS100202_getPropertyList-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

list

Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт

List<T>

list

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

list

Үл хөдлөхийн дугаар

string

WS100301_getLegalEntityInfo

Хуулийн этгээдийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100301_getLegalEntityInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

legalEntityNumber

Байгууллагын регистрийн дугаар

int

WS100301_getLegalEntityInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

address

Хаягийн мэдээлэл

List<Address>

founder

Үүсгэн байгуулагч

List<Founder>

induty

Induty

List<Induty>

capital

Хөрөнгийн мэдээлэл

List<Capital>

bank

Банкны мэдээлэл

List<Bank>

generalR

Захирлын мэдээлэл

List<GeneralR>

branch

Салбарын мэдээлэл

List<Branch>

liquidation

Татан буугдсан мэдээлэл

List<Liquidation>

changeFond

Өөрчлөлтийн мэдээлэл

List<ChangeFond>

changeName

Өөрчлөлтийн мэдээлэл

List<ChangeName>

general

general

General

WS100401_getVehicleInfo

Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100401_getVehicleInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

plateNumber

Улсын дугаар

string

cabinNumber

Арлын дугаар

int

WS100401_getVehicleInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

plateNumber

Улсын дугаар

String

cabinNumber

Арлын дугаар

String

countryName

Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар

String

markName

Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар

String

modelName

Модел

String

type

Төрөл

int

className

Класс

String

manCount

manCount

int

weight

Жин

float

mass

mass

float

fueltype

Шатхууны төрөл

String

width

Өргөн

float

height

Өндөр

float

capacity

Чадал

float

motorNumber

Моторын дугаар

String

colorName

Өнгө

String

axleCount

Арал

int

certificateNumber

Шатхууны төрөл

String

importDate

Орж ирсэн огноо

Date

intent

Зориулалт

String

transmission

Хурдны хайрцаг

String

ownerCountry

Эзэмшигчийн улс

String

ownerRegnum

Эзэмшигчийн регистрийн дугаар

String

ownerType

Эзэмшигчийн төрөл

String

ownerFirstname

Эзэмшигчийн нэр

String

ownerLastname

Эзэмшигчийн овог

String

ownerHomephone

Эзэмшигчийн гэрийн утас

String

ownerWorkphone

Эзэмшигчийн ажлын утас

String

ownerHandphone

Эзэмшигчийн гар утас

String

ownerAddress

Эзэмшигчийн хаяг

AddressData

archiveDate

Архивын огноо

Date

buildYear

Үйлдвэрлэсэн он

int

archiveFirstNumber

Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар

String

wheelPosition

хүрдний байрлал

String

length

Урт

String

archiveNumber

Архивын бүртгэлийн дугаар

String

WS100402_getVehicleOwnerHistoryList

Тээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийн түүхчилсэн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100402_getVehicleOwnerHistoryList-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

cabinNumber

Арлын дугаар

String

WS100402_getVehicleOwnerHistoryList-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

list

Түүхчилсэн мэлээлэл

List<T>

list

Нэр

Өгөгдөл

Өгөгдлийн төрөл

vehicleHistoryData

cabinNumber

string

fromDate

dateTime

fullAddress

string

ownerFirstname

string

ownerLastname

int

ownerRegnum

string

phone

string

plateNumber

string

toDate

dateTime

WS100403_getVehiclePenaltyList

Тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100403_getVehiclePenaltyList-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

plateNumber

Улсын дугаар

String

WS100403_getVehiclePenaltyList-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

list

Торгуулийн мэдээлэл

List<T>

list

Нэр

Өгөгдөл

Өгөгдлийн төрөл

vehiclePenaltyData

amount

double

barCode

string

localName

string

passDate

dateTime

paymentDate

dateTime

paymentStatus

int

plateNumber

string

reasonType

string

WS100406_getCitizenVehicleList

Иргэний тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100406_getCitizenVehicleList-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

WS100406_getCitizenVehicleList-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

list

Иргэний тээврийн хэрэгсэл

List<T>

list

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

plateNumber

Улсын дугаар

String

cabinNumber

Арлын дугаар

String

countryName

Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар

String

markName

Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар

String

modelName

Модел

String

type

Төрөл

int

className

Класс

String

manCount

manCount

int

weight

Жин

float

mass

mass

float

fueltype

Шатхууны төрөл

String

width

Өргөн

float

height

Өндөр

float

capacity

Чадал

float

motorNumber

Моторын дугаар

String

colorName

Өнгө

String

axleCount

Арал

int

certificateNumber

Шатхууны төрөл

String

importDate

Орж ирсэн огноо

Date

intent

Зориулалт

String

transmission

Хурдны хайрцаг

String

ownerCountry

Эзэмшигчийн улс

String

ownerRegnum

Эзэмшигчийн регистрийн дугаар

String

ownerType

Эзэмшигчийн төрөл

String

ownerFirstname

Эзэмшигчийн нэр

String

ownerLastname

Эзэмшигчийн овог

String

ownerHomephone

Эзэмшигчийн гэрийн утас

String

ownerWorkphone

Эзэмшигчийн ажлын утас

String

ownerHandphone

Эзэмшигчийн гар утас

String

ownerAddress

Эзэмшигчийн хаяг

AddressData

archiveDate

Архивын огноо

Date

buildYear

Үйлдвэрлэсэн он

int

archiveFirstNumber

Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар

String

wheelPosition

хүрдний байрлал

String

length

Урт

String

archiveNumber

Архивын бүртгэлийн дугаар

String

WS100407_getDriverLicenseInfo

Иргэний тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100407_getDriverLicenseInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

WS100407_getDriverLicenseInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

list

Иргэний тээврийн хэрэгсэл

List<T>

list

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

plateNumber

Улсын дугаар

String

cabinNumber

Арлын дугаар

String

countryName

Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар

String

markName

Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар

String

modelName

Модел

String

type

Төрөл

int

className

Класс

String

manCount

manCount

int

weight

Жин

float

mass

mass

float

fueltype

Шатхууны төрөл

String

width

Өргөн

float

height

Өндөр

float

capacity

Чадал

float

motorNumber

Моторын дугаар

String

colorName

Өнгө

String

axleCount

Арал

int

certificateNumber

Шатхууны төрөл

String

importDate

Орж ирсэн огноо

Date

intent

Зориулалт

String

transmission

Хурдны хайрцаг

String

ownerCountry

Эзэмшигчийн улс

String

ownerRegnum

Эзэмшигчийн регистрийн дугаар

String

ownerType

Эзэмшигчийн төрөл

String

ownerFirstname

Эзэмшигчийн нэр

String

ownerLastname

Эзэмшигчийн овог

String

ownerHomephone

Эзэмшигчийн гэрийн утас

String

ownerWorkphone

Эзэмшигчийн ажлын утас

String

ownerHandphone

Эзэмшигчийн гар утас

String

ownerAddress

Эзэмшигчийн хаяг

AddressData

archiveDate

Архивын огноо

Date

buildYear

Үйлдвэрлэсэн он

int

archiveFirstNumber

Архивын анхлан бүртгэлийн дугаар

String

wheelPosition

хүрдний байрлал

String

length

Урт

String

archiveNumber

Архивын бүртгэлийн дугаар

String

WS100501_getCitizenSalaryInfo

Иргэний нийгмийн даатгалын мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100501_getCitizenSalaryInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

endYear

Дууссан жил

int

startYear

Эхэлсэн жил

int

WS100501_getCitizenSalaryInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

list

Иргэний цалингийн мэдээлэл

List<T>

list

Нэр

Өгөгдөл

Өгөгдлийн төрөл

salaryData

domName

string

month

int

orgName

string

orgSiID

string

paid

boolean

salaryAmount

double

salaryFee

double

year

int

WS100502_getCitizenPensionInquiry

Тэтгэврийн лавлагааны мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100502_getCitizenPensionInquiry-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

startYear

Эхэлсэн жил

int

endYear

Дууссан жил

int

WS100502_getCitizenPensionInquiry-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

isPensioner

isPensioner

boolean

WS100601_getTaxPayerInfo

Татвар төлөгчийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100601_getTaxPayerInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

dedication

Зориулалт

string

year

Он

string

documentResponse

Албан бичгийн хариу

string

dedicationOrg

Хаана зориулж

string

orgId

Сервис дуудаж буй байгуулагын Татварын ерөнхий газар дээр бүртгэлтэй дугаар

string

tin

Татвар төлөгчийн регистрийн дугаар

string

WS100601_getTaxPayerInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

callDate

Сервис дуудсан огноо

String

callNumber

Баримт таних дугаар

String

foundDate

Байгуулагдсан огноо

String

headnames

Удирдлагын овог, нэр

String

officeName

Татварын албаны нэр

String

businessCode

Эрхлэх үйл ажиллагааны код

String

businessName

Эрхлэх үйл ажиллагааны нэр

String

dedicateOrganisation

Хаана зориулж

String

deletedDate

Татан буугдсан огноо

String

deletedReason

Татан буугдсан шалтгаан

String

id

Бүртгэлийн дугаар

String

legalStatusCode

Хариуцлагын хэлбэрийн код

String

legalStatusName

Хариуцлагын хэлбэрийн нэр

String

organisationId

Дуудаж байгаа газар

String

phoneNumber

Баримт таних дугаар

String

dedication

Зориулалт

String

name

Нэр

String

address

Иргэний оршин суугаа хаяг

String

documentResponse

Албан бичгийн хариу

String

officeCode

Татварын албаны код

String

WS100606_getTaxUserInfo

Татварын байцаагч, мэргэжилтнүүдийн хандах эрхийн сервис

WS100606_getTaxUserInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

WS100606_getTaxUserInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

departmentId

departmentId

String

departmentName

departmentName

String

domainname

domainname

String

email

email

String

id

id

String

maxCreated

maxCreated

String

name

name

String

officeId

officeId

String

officeName

officeName

String

parentname

parentname

String

phone

phone

String

positionId

positionId

String

positionName

positionName

String

registryno

registryno

String

usergroupId

usergroupId

String

usergroupName

usergroupName

String

usergrouppkid

usergrouppkid

String

callNumber

callNumber

String

createddate

createddate

String

WS100609_getVehiclePaidTaxHistory

Тээврийн хэрэгслийн төлбөр төлсөн нэхэмжлэлийн түүхийг харуулах сервис

WS100609_getVehiclePaidTaxHistory-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

plateNumber

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар

String

WS100609_getVehiclePaidTaxHistory-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

listData

Төлсөн нэхэмлэлийн түүх

List<T>

listData

Нэр

Өгөгдөл

Өгөгдлийн төрөл

vehiclePaidTaxHistoryData

airPollAmount

string

aptConfirmed

string

ataxConfirmed

string

ataxId

string

attsEpaymentChange

string

paidAirPollAmount

string

paidDate

string

paidTaxAmount

string

paidTrafficAmount

string

plateNumber

string

taxAmount

string

trafficAmount

string

year

string

WS100610_getVehicleTaxPayableInfo

Тээврийн хэрэгслийн төлөх ёстой нэхэмжлэлийн мэдэээлэл сервис

WS100610_getVehicleTaxPayableInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

plateNumber

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар

String

WS100610_getVehicleTaxPayableInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

listData

Төлөх ёстой нэхэмжлэл

List<T>

listData

Нэр

Өгөгдөл

Өгөгдлийн төрөл

vehicleTaxPayableInfoDetailData

airPollAmount

string

aptId

string

ataxId

string

attaxConfirmOffcode

string

attsId

string

plateNumber

string

taxAmount

string

trafficAmount

string

year

string

WS100611_getVehicleInfo

Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл дамжуулах сервис

WS100611_getVehicleInfo-ийн үндсэн оролтын утгууд

Оролтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

plateNumber

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар

String

WS100611_getVehicleInfo-ийн үндсэн гаралтын утгууд

Гаралтын параметрүүд

Нэр

Тайлбар

Өгөгдлийн төрөл

listData

Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл

List<T>

listData

Нэр

Өгөгдөл

Өгөгдлийн төрөл

vehicleInfoDetailData

aralNo

string

autoNumber

string

carType

string

firstName

string

lastName

string

mark

string

model

string

phone

string

regnum

string

vehicleId

string

Сервис дуудах жишээ

“OAuth” системээс иргэний мэдээллийг авах сервисүүдийг дараах өгөгдлийн бүтцийн дагуу тодорхойлно. Сервисийн мэдээллийг ХУР Төрийн мэдээлэл солилцооны системийн гарын авлага цахим хуудаснаас авна уу.

service_structure = [
  {
    'services' : [
      "WS100101_getCitizenIDCardInfo",                  // сервис код
    ],
    'wsdl' : "https://xyp.gov.mn/citizen-1.2.0/ws?WSDL",          // wsdl зам
                                        // Оролтын параметргүй дуудагддаг сервис
  },
  {
    'services' : [
      "WS100201_getPropertyInfo",                     // сервис код
    ],
    'wsdl' : "https://xyp.gov.mn/property-1.2.0/ws?WSDL",          // wsdl зам
    'params': {                               // Оролтын параметртэй дуудагддаг сервис бол
      "WS100201_getPropertyInfo": {                    // сервис код
        'propertyNumber': 'value',                   // Оролтын параметрууд
      },
    }
  }
]

Дээрх өгөгдлийг “JSON” энкодчилол хийж үр дүнг “base64” энкод хийж хадгална. Үр дүн нь:

W3sic2VydmljZXMiOiBbIldTMTAwMTAxX2dldENpdGl6ZW5JRENhcmRJbmZvIl0sICJ3c2RsIjogImh0dHBzOi8veHlwLmdvdi5tbi9jaXRpemVuLTEuMi4wL3dzP1dTREwifSwgeyJzZXJ2aWNlcyI6IFsiV1MxMDAyMDFfZ2V0UHJvcGVydHlJbmZvIl0sICJ3c2RsIjogImh0dHBzOi8veHlwLmdvdi5tbi9wcm9wZXJ0eS0xLjIuMC93cz9XU0RMIiwgInBhcmFtcyI6IHsiV1MxMDAyMDFfZ2V0UHJvcGVydHlJbmZvIjogeyJwcm9wZXJ0eU51bWJlciI6ICJ2YWx1ZSJ9fX1d (0)

1. Authorization Request (HTTPS Redirect)

Доорхи хүсэлтийг “OAuth” систем рүү “HTTPS Redirect” хийнэ.

GET /oauth2/authorize?response_type=code&client_id=57d3f002bd10b2aea470dce6-72f620fd74e0ab8f8e321aa&redirect_uri=http%3A%2F%2Fbank.mndc.mn%2Fauthorized&scope=W3sic2VydmljZXMiOiBbIldTMTAwMTAxX2dldENpdGl6ZW5JRENhcmRJbmZvIl0sICJ3c2RsIjogImh0dHBzOi8veHlwLmdvdi5tbi9jaXRpemVuLTEuMi4wL3dzP1dTREwifSwgeyJzZXJ2aWNlcyI6IFsiV1MxMDAyMDFfZ2V0UHJvcGVydHlJbmZvIl0sICJ3c2RsIjogImh0dHBzOi8veHlwLmdvdi5tbi9wcm9wZXJ0eS0xLjIuMC93cz9XU0RMIiwgInBhcmFtcyI6IHsiV1MxMDAyMDFfZ2V0UHJvcGVydHlJbmZvIjogeyJwcm9wZXJ0eU51bWJlciI6ICJ2YWx1ZSJ9fX1d&state=afc7e00ab9250f59c2849bae67d90d1eb54459d8eb712c4c306bee5f287f2cb1 HTTP/1.1
Host: sso.gov.mn

Параметрийн тайлбар:

 • response_type - Тогтмол "code" байна.
 • client_id - "OAuth" системээс илгээсэн "Client ID".
 • redirect_uri - "OAuth" системээс илгээсэн "Redirect URI".
 • scope - base64_encode(json_encode(service_structure)) утга.
 • state - Клиент системээс үүсгэгдсэн дахин давтагдашгүй утга. Хүсэлт бүрт өөр байна. (CSRF халдлагаас хамгаалахад хэрэглэгдэнэ.)

Үүний дараа иргэнийг баталгаажуулан таних нэвтрэх хуудас буцах ба иргэн нэвтрэлтийн төрөл (Тоон гарын үсэг, SMS OTP) - ийг сонгож өөрийгөө баталгаажуулан нэвтэрнэ. “Authorization Request” нь “OAuth” серверт амжилттай шалгагдвал иргэнээс мэдээллээ өгөхийг зөвшөөрч буй эсэхийг лавлан асууна.

2. Access Grant Response (HTTPS Redirect)

Иргэн мэдээллээ өгөхийг зөвшөөрвөл “OAuth” сервер нэг удаагийн “grant code” үүсгэж, “state” параметрээр ирсэн утгын хамт үйлчилгээг олгогч систем рүү (HTTPS Redirect) буцаана.

HTTP/1.1 302 FOUND
Location: http://bank.mndc.mn/authorized?code=o42yXyweogXLKIhvenKxz3fwutumOX4c2z5Y9QcBR6lZqzsgRCi54MfK2eUyEPhGlwdlc99Y58MRgeuIdNFoJDE1MzM2MjY5MTkuMjk%3D&state=afc7e00ab9250f59c2849bae67d90d1eb54459d8eb712c4c306bee5f287f2cb1

Important

“Authorization Request”-ээр илгээгдсэн “state” параметрийн утга, “Access Grant Response” буцаалтаар ирж буй “state” параметрийн утга таарахгүй бол үйлчилгээг зогсоох шаардлагатай. Энэ нь халдлагын шинжтэй үйлдэл юм.

3. Creds And Access Grant

Important

Системийн ерөнхий ажиллах зарчим -> (6) дугаараас хойших хүсэлт болон буцаалт нь үйлчилгээг олгогч клиент систем болон OAuth серверийн хооронд дамжих ёстойг анхаарна уу!

POST /oauth2/token HTTP/1.1
Host: sso.gov.mn

grant_type=authorization_code&code=o42yXyweogXLKIhvenKxz3fwutumOX4c2z5Y9QcBR6lZqzsgRCi54MfK2eUyEPhGlwdlc99Y58MRgeuIdNFoJDE1MzM2MjY5MTkuMjk%3D&client_secret=N2JlNGFmM2NiNGRiN2RlMTE3ZmQxMjBjMGQ4OTYwOGRlNDQ2ODIxYTQ4OTcxNTY3ZjA2ZmE2ZjRjYTExNzZiYzE5YjgxMDk2NjJlMDg2N2JlN2IxY2Q0MjAyYWE0NWM4ZjE5M2Y5ZWRhOGY0NzcxZTk0NDVhOWVkMDY3NTFmM2Y%3D&redirect_uri=http%3A%2F%2Fbank.mndc.mn%2Fauthorized&client_id=57d3f002bd10b2aea470dce6-72f620fd74e0ab8f8e321aa

Параметрийн тайлбар:

 • grant_type - Тогтмол “authorization_code” байна.

 • code - “Access Grant Response” буцаалтаар ирсэн code параметрийн утга (grant code).

 • client_id - “OAuth” системээс илгээгдсэн “Client ID”. Дэлгэрэнгүй…

 • client_secret - “OAuth” системээс илгээгдсэн “Client Secret Key”. Дэлгэрэнгүй…

 • redirect_uri - “OAuth” системээс илгээгдсэн “Redirect URI”. Дэлгэрэнгүй…

4. Access Token

“Creds And Access Grant” хүсэлтийн шалгалт амжилттай болвол “OAuth” сервер нэг удаагийн хандалтын токен үүсгэж, дараах “JSON” өгөгдлийг буцаана.

Content-Type: application/json

{
  "access_token":"P0KfCOJPN2gqWbRhCm5fq6g3xUQmHSE7V02RbxePEiIQ7rJ1S64OJqDN1f4Tnclv6ffHLKjkembEMSdnK7XYYjE1MzU1MDM2MjcuNDM=",
  "token_type":"Bearer",
  "expires_in":60
}

Параметрийн тайлбар:

 • access_token - Сервис дуудах эрх бүхий нэг удаагийн хандалтын токен.

 • token_type - Хандалтын Токены төрөл (Тогтмол).

 • expires_in - Хандалтын Токены хүчинтэй хугацаа.

 • scope - Хандалтын Токеноор дуудагдах гэж буй сервис.

5. Access Token (Request Service)

“HTTPS Authorization Header”-ээр хандалтын токений төрөл болон утгыг дамжуулна.

GET /oauth2/api/v1/service HTTP/1.1
Host: sso.gov.mn
Authorization: Bearer P0KfCOJPN2gqWbRhCm5fq6g3xUQmHSE7V02RbxePEiIQ7rJ1S64OJqDN1f4Tnclv6ffHLKjkembEMSdnK7XYYjE1MzU1MDM2MjcuNDM=

6. Иргэний мэдээлэл

“OAuth” сервер хандалтын токен утгыг шалгаж амжилттай болсон тохиолдолд иргэний мэдээллийг буцаана.

HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/json

[
  {
    "citizen_loginType": 1             // Нэвтрэлтийн төрөл. 1 бол тоон гарын үсэг, 0 бол SMS OTP
  },
  {
    "services": {
      "WS100101_getCitizenIDCardInfo": {
        "resultCode": 0,
        "resultMessage": "\u0430\u043c\u0436\u0438\u043b\u0442\u0442\u0430\u0439",
        "request": {
          "regnum": "............",
        },
        "requestId": "315c4b56-68b5-4478-bd8c-74153f8bfa1c",
        "response": {
          ............
          ............
          ............
          ............
        }
      }
    },
    "wsdl": "https://xyp.gov.mn/citizen-1.2.0/ws?WSDL"
  },
  {
    "services": {
      "WS100201_getPropertyInfo": {
        "resultCode": 0,
        "resultMessage": "\u0430\u043c\u0436\u0438\u043b\u0442\u0442\u0430\u0439",
        "request": {
          "propertyNumber": "............",
        },
        "requestId": "ef3caa17-7b73-4814-b5cd-f2d1e071ec93",
        "response": {
          ............
          ............
          ............
          ............
        }
      }
    },
    "wsdl": "https://xyp.gov.mn/property-1.2.0/ws?WSDL"
  }
]